Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies
 

Monitoring op Maat - het meten van maatschappelijke effecten

In tijden van bezuinigingen is het voor gesubsidieerde organisaties van groot belang om hun meerwaarde aan te tonen. Door de effecten van het aanbod van de organisatie te monitoren kan het maatschappelijk nut zichtbaar gemaakt worden. 

Bureau Kasperkovitz ontwikkelt hiervoor monitoring op maat. In overleg met de organisatie en de doelgroep wordt nagegaan op welke punten positieve effecten van het aanbod beoogd worden. Aan de hand van gebruiksvriendelijke digitale vragenlijsten wordt periodiek in beeld gebracht in hoeverre deze positieve effecten optreden en hoe deze zich ontwikkelen. Deze monitoring is zeer geschikt om systematisch het aanbod te verbeteren. Ook kan hiermee aan de subsidiegever aangetoond worden welke maatschappelijke effecten het aanbod heeft. Voor een overzicht hoe deze methode werkt download:

Het meten van maatschappelijk nut in de praktijk: een methodiek om de impact van maatschappelijke organisaties en hun activiteiten in beeld te brengen
Het meten van maatschappelijk nut in de praktijk.pdf (218.89KB)
Het meten van maatschappelijk nut in de praktijk: een methodiek om de impact van maatschappelijke organisaties en hun activiteiten in beeld te brengen
Het meten van maatschappelijk nut in de praktijk.pdf (218.89KB)


Portfolio

De bibliotheek en VVE

De bibliotheek en VVE

Voorkómen van laaggeletterdheid Bibliotheken stimuleren het voorlezen aan jonge kinderen met een beginnende taalachterstand op peuterspeelzalen en door ouders. Bureau Kasperkovitz monitort voor diverse bibliotheken en gemeenten welke effecten het bibliotheekaanbod heeft op het (voor)leesgedrag op (VVE-)peuterspeelzalen.

Grafiek Eén van de meetpunten in een lokaal bibliotheekproject gericht op 12 peuterspeelzalen in anderhalf jaar tijd

Opdrachtgevers DOK in Delft; Graafschap bibliotheken in Zutphen en Lochem; Bibliotheek Noordwest Veluwe in Nunspeet en Ermelo; Bibliotheek West-Achterhoek in Doetinchem; Stichting Lezen voor 13 bibliotheken.

Bestrijding van laaggeletterdheid

Bestrijding van laaggeletterdheid

Volwasseneneducatie Bibliotheken bieden een breed scala van cursussen en activiteiten voor laaggeletterden aan. Daarbij gaat het niet alleen om het verbeteren van algemene lees- en schrijfvaardigheden, maar bijvoorbeeld ook om digitale vaardigheden, kennismaken met de Nederlandse samenleving (inburgering), sociale contacten (leren) leggen en behouden, en taal in het kader van werk. Bureau Kasperkovitz monitort voor diverse bibliotheken welke effecten dit aanbod voor de laaggeletterden heeft. Het aanbod van bibliotheken blijkt duidelijke positieve effecten te hebben. Groepsbegeleiders zien bij deelnemers een aanzienlijke verbetering in het zelfvertrouwen, de interesse en de behoefte om door te leren. De deelnemers zelf geven aan op diverse aspecten van het dagelijks leven baat te hebben bij de cursussen.

Grafiek Deelnemers ervaren positieve effecten op diverse aspecten van hun dagelijks leven (onderzoek onder 233 deelnemers uit 11 bibliotheken)

Opdrachtgever Sectorinstituut Openbare Bibliotheken voor 19 bibliotheken

Rapportage Monitor Bestrijding Laaggeletterdheid door Bibliotheken. Onderaan deze pagina te downloaden.

Leesbevordering op basisscholen

Leesbevordering op basisscholen

De Bibliotheek op School Bibliotheken richten zich met De Bibliotheek op School op leesbevordering en mediawijsheid bij basisschoolleerlingen. Om na te gaan welke effecten dit aanbod van de bibliotheek heeft, monitort bureau Kasperkovitz op welke wijze leerkrachten lezen met de leerlingen, welke rol de schoolbibliotheek, de leescoördinatoren en de lees-/mediacoaches daarbij spelen en hoe het aanbod van de bibliotheek gewaardeerd wordt. In het bijzonder wordt gekeken welke effecten dit heeft op het lezen en het leesplezier en op de mediawijsheid van de leerlingen. Ook wordt gekeken in hoeverre ouders betrokken worden bij het (stimuleren van) lezen en mediawijsheid.

Grafiek Eén van de vragen aan leerlingen. Naast leerlingen worden ook leerkrachten en leescoördinatoren bevraagd

Opdrachtgever Bibliotheek Rivierenland in 10 gemeenten