Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies
 

Beleidsonderzoek

Bureau Kasperkovitz evalueert beleidsprocessen en doet behoeftepeilingen als basis voor toekomstig beleid.

Vlaams-Nederlands onderzoek: aan welke opleiding tot informatieprofessional hebben bibliotheken, archieven en andere kennisorganisaties behoefte?

In hoeverre sluiten bestaande opleidingen aan bij de vaardigheden die bibliothecarissen, archivarissen en andere professionals in het kennis- en informatiedomein tegenwoordig en in de toekomst nodig hebben? Tot welke vaardigheden zou een opleiding voor deze sectoren moeten opleiden? Is er behoefte aan een (mogelijk gecombineerde Vlaams-Nederlandse) opleiding op HBO of universitair niveau waar deze vaardigheden centraal staan?

Vragen die aan de orde kwamen in een Vlaams-Nederlands onderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) is uitgevoerd. In dit onderzoek zijn in de eerste plaats gesprekken met een aantal deskundigen uit de verschillende sectoren gevoerd. Vervolgens is een online enquête uitgezet onder (werkgevers van) informatieprofessionals. De enquête is ingevuld door 241 respondenten uit Vlaanderen en Nederland die werkzaam zijn in openbare bibliotheken, universiteits- en hogeschoolbibliotheken, archieven, documentatiecentra van overheden en bedrijven en non-profit organisaties met een kennis- en informatiefunctie. Tot slot zijn er twee focusgroepen gehouden, één in Antwerpen en één in Utrecht, waar met deskundigen uit alle betrokken sectoren de resultaten uit de enquête besproken, genuanceerd en verder verdiept zijn. 17 deskundigen uit Vlaanderen en Nederland namen aan de focusgroepen deel.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic uit Utrecht. De resultaten kunt u hier downloaden. 

 

Gemeentelijke bezuinigingen op bibliotheekwerk

Eind 2009 hebben veel openbare bibliotheken te maken gekregen met aangekondigde bezuinigingen. Omdat er zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau kortingen op de subsidie werden aangekondigd, kon het cumulatieve effect hiervan de sterkte van het stelsel op landelijk en regionaal niveau gaan aantasten. Om de mogelijke gevolgen in te kunnen schatten heeft het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken in 2010, 2011 en 2012 door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies de hoogte en de verwachtte effecten van de bezuinigingen in kaart laten brengen.

 

Rapportage 2012
Tussenbalans: de bibliotheeksector in 2012 Gemeentelijke bezuinigingen in de periode 2010-2014, effecten en vooruitblik
rapportage bezuinigingen 2012.pdf (379.16KB)
Rapportage 2012
Tussenbalans: de bibliotheeksector in 2012 Gemeentelijke bezuinigingen in de periode 2010-2014, effecten en vooruitblik
rapportage bezuinigingen 2012.pdf (379.16KB)
Rapportage 2011
Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk; ontwikkeling van het bibliotheeklandschap in de periode 2010-2014
rapportage bezuinigingen 2011.pdf (394.52KB)
Rapportage 2011
Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk; ontwikkeling van het bibliotheeklandschap in de periode 2010-2014
rapportage bezuinigingen 2011.pdf (394.52KB)
Rapportage 2010
Een krimpend perspectief, gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk
rapportage bezuinigingen 2010.pdf (200.81KB)
Rapportage 2010
Een krimpend perspectief, gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk
rapportage bezuinigingen 2010.pdf (200.81KB)


Monitor Bibliotheekvernieuwing

In 2005, 2006 en 2007 is in opdracht van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing de landelijke Monitor Bibliotheekvernieuwing uitgevoerd. In deze monitor werd jaarlijks het proces van bibliotheekvernieuwing op lokaal, provinciaal, en landelijk niveau in kaart gebracht en geëvalueerd.

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2007
rapportage monitor 2007.pdf (508.41KB)
Monitor Bibliotheekvernieuwing 2007
rapportage monitor 2007.pdf (508.41KB)


De Leerfunctie van Bibliotheken in Beeld

‘Een leven lang leren’ is één van de kerntaken van de openbare bibliotheken. Om een actueel en uitgebreid overzicht te krijgen van de leerfunctie van bibliotheken is in 2008 een uitgebreid onderzoek opgestart. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief deel - een digitale enquête onder alle 162 basisbibliotheken- en een kwalitatief deel - 9 interviews met bibliotheken die op het gebied van de leerfunctie een bijzondere aanpak of project hebben ontwikkeld. Ruim de helft (56%) van alle bibliotheken heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 

De Leerfunctie van Bibliotheken in Beeld 2009
De Leerfunctie van Bibliotheken in Beeld.pdf (954.96KB)
De Leerfunctie van Bibliotheken in Beeld 2009
De Leerfunctie van Bibliotheken in Beeld.pdf (954.96KB)